Goods: Voice Alarm Clock Kurosaki Ranmaru (Uta no Prince Sama!)

Utapri Voice Alarm Clock

Senpai Ranmaru’s Clock translation by request :P

Continue reading “Goods: Voice Alarm Clock Kurosaki Ranmaru (Uta no Prince Sama!)”

Link To This Page
1. Click inside the codebox
2. Right-Click then Copy
3. Paste the HTML code into your webpage
codebox

Anime: Free! (Nobunaga Shimazaki, Yonaga Tsubasa, Miyano Mamoru, Hirakawa Daisuke, Suzuki Tatsuhisa)

Come swim in this sweet, sweet pool… Continue reading “Anime: Free! (Nobunaga Shimazaki, Yonaga Tsubasa, Miyano Mamoru, Hirakawa Daisuke, Suzuki Tatsuhisa)”

Link To This Page
1. Click inside the codebox
2. Right-Click then Copy
3. Paste the HTML code into your webpage
codebox